top of page

Abiliksen työn tavoitteet

Suomen ulkoministeriön Abilikselle myöntämä ohjelmatuki vuosille 2022–2025 on 12 miljoonaa euroa. Nelivuotinen globaali ohjelmamme keskittyy tukemaan globaalissa etelässä elävien vammaisten ihmisten ja heidän järjestöjensä toimintaedellytyksiä, lisäämään tietoisuutta vammaisten ihmisoikeuksista ja YK:n vammaissopimuksesta, edistämään vammaisten naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien toteutumista sekä tukemaan vammaisten ihmisten työllistymistä ja toimeentulon hankintaa ympäristöystävällisesti.

Seuraamme tavoitteidemme saavuttamista ja raportoimme työmme tuloksista säännöllisesti. Keräämme tietoa vierailemalla projekteissa ja haastattelemalla projektiin osallistuneita henkilöitä. Tiedotamme työstämme sosiaalisen median eri kanavissa ja laadimme vuosijulkaisun työmme tuloksista vuosittain. Osallistumme aktiivisesti kehityspoliittiseen keskusteluun Suomessa ja edistämme vammaisten ihmisoikeuksia kansainvälisillä areenoilla.

Vammaisjärjestöjen toiminta

Vammaisjärjestöt tarvitsevat aktiivisia jäseniä toimintansa turvaamiseksi. Projektiemme kautta vammaiset ihmiset pääsevät mukaan vertaistuelliseen toimintaan ja oppivat tuntemaan oikeutensa. Yhdessä tekeminen kasvattaa vammaisten ihmisten tietoja ja taitoja ja luo uskoa omiin kykyihin. Parhaimmillaan vammaisesta ihmisestä kehittyy aktiivinen yhteisön jäsen, joka pystyy osallistumaan omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon ja yhteiskunnan toimintoihin. Vammaisten aktiivinen osallistuminen yhteisössä puolestaan vaikuttaa myönteisesti koko yhteiskunnan asenteisiin vammaisia ihmisiä kohtaan.

 

Abilis vahvistaa vammaisten ihmisten omien järjestöjen ja pienyritysten toimintaedellytyksiä globaalissa etelässä. Tuemme erityisesti vammaisten naisten omien järjestöjen ja syrjäseuduilla toimivien ryhmien ideoimia, suunnittelemia ja toteuttamia projekteja, joissa halutaan järjestää järjestötoimintaan ja johtajuuteen liittyvää koulutusta sekä vahvistaa jäsenten uskoa omiin kykyihin. Lisäksi tuemme uusien vammaisjärjestöjen perustamista.

A man is showing his thumb to the camera and smiling.
A group of albino kids are smiling and showing thumbs up to the camera.

Ihmisoikeudet

 

Ihmisiä syrjitään eri puolilla maailmaa, mutta erityisen paljon heitä syrjitään globaalissa etelässä, joissa vammaisuuden syitä ja eri muotoja tunnetaan heikosti. Vammaisten ihmisten oikeudet eivät toteudu, eikä heidän ihmisarvoaan tunnusteta. Erityisen haasteellisen tilanteesta tekee se, etteivät vammaiset ihmiset itse ole tietoisia omista oikeuksistaan, eivätkä he siksi voi puolustaa niitä.

 

Abiliksen työn keskiössä ovat vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen. Lisäämme vammaisten ihmisten tietoisuutta omista oikeuksista valistustyön, koulutusten ja tiedotuskampanjoiden avulla. Tuemme YK:n vammaisia ihmisiä koskevan yleissopimuksen ratifiointia, toimeenpanoa ja kääntämistä paikallisille kielille sekä vammaisoikeuksiin liittyvää koulutusta ohjelmamaissamme. Lisäksi edistämme vammaisten naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien oikeuksien toteutumista rahoittamalla projekteja, joissa naiset ja tytöt oppivat tuntemaan omat oikeutensa ja jotka edistävät heidän pääsyään terveyspalveluiden piiriin.

Naiset ja tytöt

 

Vammaisten tyttöjen ja naisten asema globaalissa etelässä on erityisen haavoittuva, sillä heitä syrjitään sukupuolen ja vammaisuuden perusteella. Heidän ei uskota kykenevän huolehtimaan arkiaskareista ja perheestä, eikä heillä ole mahdollisuutta käydä koulua, oppia lukemaan ja kirjoittamaan, työllistyä tai päättää omasta kehostaan. Alisteisessa asemassa oleviin vammaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on yleistä ja heitä käytetään hyväksi niin henkisesti kuin seksuaalisestikin.

 

Abilis myöntää rahoitusta projekteille, jotka edistävät vammaisten tyttöjen ja naisten asemaa, ihmisoikeuksia, elinolosuhteita ja itsenäistä elämää. Huolehdimme siitä, että vähintään puolet kaikista rahoittamiimme projekteihin osallistuvista henkilöistä on vammaisia naisia ja että rahoittamamme projektit edistävät vammaisten naisten yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Two young women with crutches are looking at the camera and smiling.
A woman and a girl are making a carpet.

Toimeentulo ja ympäristö

 

Suurin osa globaalin etelän vammaisista ihmisistä elää köyhyydessä ilman ammatillista koulutusta ja toimeentuloa. He ovat taloudellisesti riippuvaisia omasta perheestään, koska sosiaaliturvaa, eläkettä tai palveluita on vain harvoin yhteiskunnan puolesta tarjolla. Myös syrjivät asenteet vammaisia ihmisiä kohtaan ja työpaikkojen esteellisyys rajoittavat vammaisten ihmisten mahdollisuuksia hankkia toimeentuloa.

 

Abilis tukee vammaisten ihmisten ammatillista koulutusta ja pienyritystoimintaa. Monet vammaiset ihmiset saavat elinkeinonsa maataloudesta, karjankasvatuksesta ja viljelmiltä, jotka ovat alttiita ilmastonmuutoksen negatiivisille vaikutuksille, kuten kuivuudelle ja tulville. Muita tyypillisiä toimeentulon lähteitä vammaisille ihmisille ovat puu- ja käsityöt, tietotekniikka ja wc- ja peseytymispalvelut. Luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristöstä huolehtiminen huomioidaan jokaisessa rahoittamassamme projektissa ja annamme niihin liittyvää koulutusta ohjelmamaissamme.

bottom of page